Detailgegevens

PROJECTNAAM
Waterbodemkwaliteit Zwarte Water
CODE
ILG-8
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Overijssel
LOCATIE PROJECT
Provincie Overijssel
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Hoe kan de waterbodemkwaliteit binnen het Zwarte Water ondersteuning kan bieden aan de visievorming en het toekennen van functies aan deelgebieden binnen het Zwarte Water. Vormt de waterbodemkwaliteit een mogelijke belemmering voor realisatie van bepaalde functies?
THEMA
Waterbodem
HANDELING
Bodemrisicobeoordeling, Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur, Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De pilot waterbodemkwaliteit is geplaatst binnen het kader van het nieuwe wettelijke kader voor waterbodems, de Waterwet. Een groot verschil met de Wbb is het loslaten van de gevalsbenadering. In de toekomst gaat het om het verbeteren van de gebiedskwaliteit (stroomgebiedbenadering). Dit neemt niet weg dat risico’s van waterbodemverontreiniging nog centraal staan. Voor het gebied Zwarte Water bestaat de kans om met partners een integrale gebiedsvisie met een aanpak van de waterbodems te verkennen. In de pilot wil men onderzoeken hoe de waterbodemkwaliteit ondersteuning kan bieden aan de visievorming en het toekennen van functies aan deelgebieden binnen het Zwarte Water en of de waterbodemkwaliteit de realisatie van bepaalde functies belemmert.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG