Detailgegevens

PROJECTNAAM
Aardkundige waarden
CODE
ILG-9
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Overijssel
LOCATIE PROJECT
Provincie Overijssel
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de pilot is om de ambities uit de Omgevingsvisie, Visie op de Ondergrond en het beleidsvoornemen uit de Nota Samen & Overijssel handen en voeten te geven en tegemoet te komen aan de concrete vraag van gemeenten hoe aardkundige waarden in gemeentelijk beleid en planvorming kunnen worden opgenomen. De pilot zal enerzijds gericht zijn op kennis over aardkundige waarden en anderzijds op het versterken van de beleving van aardkundige voor burgers en toeristen. De gedachte is dat het inzetten van kwaliteiten van de ondergrond (zoals aardkundige waarden) dat bijdraagt aan de wil tot bescherming van en een kwaliteitsimpuls kan geven aan het landelijk gebied.
THEMA
Archeologie
HANDELING
Beleidvorming
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie en Visie op de Ondergrond (vastgesteld in juli 2009) de volgende ambitie geformuleerd: “het behouden van intrinsieke bodemeigenschappen en aardkundige en archeologische en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk beschermen”. Hoofdlijn van het beleid is het beschermen van de kenmerken, kwaliteiten en waarden van de ondergrond en waar mogelijk inzetten om ruimtelijke kwaliteit en identiteit van gebieden te versterken. De provincie wil aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk behouden en laten beleven door mensen, dankzij informatie, gebruik en ontwikkeling. De provincie wil sturen op gebiedskenmerken en heeft daarom bij haar Omgevingsvisie een catalogus gebiedskenmerken opgesteld. Tegelijkertijd heeft de provincie in de nota Samen & Overijssel aangegeven mensen in de provincie meer bewust te willen maken van hun erfgoed, zodat zij streekeigen identiteit willen behouden. Tenslotte vragen gemeenten naar kennis over aardkundige waarden en om mogelijkheden om deze in beleids- en planontwikkeling mee te nemen. Eindresultaten zijn:
  • Beleidsnota AKW voor gemeenten;
  • Recreatieve en/of educatieve fietsroute(s) of belevingsplek(ken) (N.B. dit zijn middelen om AKW 'beleefbaar' te maken in het licht van bovenstaande intentie);
  • Kennisprogramma AKW.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG