Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondergrond in structuurvisie en bestemmingsplan gemeenten binnen de provincie Overijssel
CODE
ILG-10
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Overijssel
LOCATIE PROJECT
Provincie Overijssel
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het ontwikkelen van bouwstenen en methodieken zodat de ondergrond door de gemeente in het RO proces kan worden meegenomen. Concreet toegepast in het bestemmingsplan Eekte Hazewinkel in Oldenzaal.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Bij een gemeentelijke structuurvisie is de provincie meestal in een vroeg stadium betrokken bij de ideeënvorming en afstemming. De provincie heeft hierin geen formele rol, omdat haar omgevingsvisie alleen zelfbindend is. Juist door het strategische karakter zijn de gemeentelijke structuurvisies voor de provincies erg belangrijk. Daarbij zijn de provinciale belangen leidend bij de inbreng bij gemeentelijke structuurvisies. In deze pilot zal de vraag moeten worden beantwoord hoe de provinciale Omgevingsvisie/Visie op de Ondergrond kan worden doorvertaald/geconcretiseerd naar de gemeenten binnen de provincie Overijssel. In deze pilot staat centraal: het ontwikkelen van bouwstenen en methodieken zodat de ondergrond door de gemeente in het RO proces kan worden meegenomen. Om hiermee ervaring op te doen zal de provincie Overijssel samen met één en mogelijk twee gemeenten stapsgewijs een “ondergronds” afwegingsproces doorlopen.
Eén van de pilotgemeenten is Oldenzaal, een 2e gemeente wordt nog gezocht. De opgave in Oldenzaal betreft het bedrijventerrein dat gerevitaliseerd en geherstructureerd dient te worden. De gemeente wil de ondergrond meenemen in de structuurvisie en concreet in het (3D) bestemmingsplan. In de pilot worden 4 stappen gezet:
  1. analyse van relevante thema’s en beschikbare gegevens (ruimtelijke opgaven, kenmerken etc.);
  2. relatie boven- en ondergrond nagaan (invloed, interferentie, kansen/bedreigingen, te beschermen waarden);
  3. maken van afwegingen (de SER-ladder uit de provinciale Omgevingsvisie en Visie op de ondergrond wordt gebruikt, evenals de tussenresultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond provincies en gemeenten);
  4. definiëren van ideeën/bouwstenen voor verankering in de gemeentelijke visie en/of bestemmingsplan.
De pilot wordt interdisciplinair aangepakt. Het proces in de pilot is dus van groot belang. In het algemeen wordt de onbekendheid van RO-ers met het vakgebied “ondergrond” en met het bestemmen hiervan (het 3D verbeelden) als een belemmering ervaren. Specialisten op het vakgebied van bodem, archeologie, water, etc zijn op hun beurt weinig bekend met RO-processen. Het proces is er op gericht kennis tussen RO’s en specialisten uit te wisselen, zodat dit kan bijdragen aan een versterking van afstemming en samenwerking. Als resultaten worden beoogd:
  • Overzicht benodigde informatie, noodzakelijk om ondergrond op de nemen in de gemeentelijke structuurvisie en bestemmingsplan;
  • Beschikbare bodeminformatie en lacunes;
  • Beschrijving afweging en keuzes;
  • Beschrijving wijze waarop duurzaam gebruik van de ondergrond (mogelijk a.d.h.v. principes van 3D bestemmen, kan worden vertaald in het bestemmingsplan (randvoorwaarden, uitgangspunten, voorschriften);
  • Delen van kennis met gemeenten en partijen.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG