Detailgegevens

PROJECTNAAM
Inventarisatie en monitoring bodemkwaliteit EHS
CODE
ILG-11
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Gelderland
LOCATIE PROJECT
Provincie Gelderland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het inventariseren van de bodemkwaliteit van de EHS in Gelderland, het daarmee vastleggen van de uitgangssituatie (kwantitatief) bij de start van het herstelprogramma voor de kwaliteit van de EHS. Tegelijkertijd wordt daarmee ook de nulsituatie vastgelegd voor de beheerplannen Natura 2000. En tenslotte: ontwikkelen en implementeren van een monitoringsystematiek bij het net gestarte natuurherstelprogramma, en de inrichting van nieuwe natuur.
THEMA
Bodemverontreiniging, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Rapport
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De komende jaren zullen gronden worden aangekocht om de EHS te realiseren. In bestaande natuurgebieden en in landbouwgebieden die worden omgevormd naar natuur is de chemische bodemkwaliteit in hoge mate sturend voor het realiseren van de geplande natuur. Tot op heden wordt echter niet stelselmatig gestuurd op de bodemkwaliteit in de EHS:
  • bodemkwaliteit is maar zeer globaal bekend;
  • herstelmaatregelen zijn geen standaardonderdeel van de beheerovereenkomsten (N.B. door ontbreken van inzicht in de bodemkwaliteit i.r.t. natuurdoeltypen is de mate van het treffen van herstelmaatregelen ook niet bekend);
  • de relatie tussen natuurdoeltypen en minimaal vereiste chemische bodemkwaliteit was nog niet duidelijk genoeg. Inzicht in de bodemkwaliteit maakt het mogelijk een meer realistische planning van middelen en ingrepen én natuurdoelen bij de inrichting van de EHS te maken.

De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • inventarisatie uitgevoerde herstelprojecten, digitaliseren daarvan. Dit leidt tot inzicht in de uitgevoerde herstelmaatregelen en de kwaliteit van natuur die deze opleveren (soort effectiviteitsbepaling);
  • inventarisatie bodemkwaliteit per habitattype. Hier worden vegetatie-opnamen gekoppeld aan beschikbare bodeminformatie. Dit leidt tot inzicht in de respons van vegetatie op aanwezig bodemkwaliteit en de bandbreedte daarin;
  • verfijning nulmeting door uitvoering bodemanalyses in verschillende habitattypen, mede bedoeld om trends in respons te kunnen bepalen.

Een deel van de activiteiten betreft dus het gebruik van bestaande bodeminformatie, maar deels gaat het ook om het genereren van nieuwe bodeminformatie.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG