Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemreliëf en landschapskwaliteit: Kwaliteit van onderop
CODE
ILG-12
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Gelderland
LOCATIE PROJECT
Provincie Gelderland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Bevorderen van het gebruik door gemeenten en grote terreinbeherende organisaties van goede gegevens over de aardkundige en daarmee samenhangende cultuurhistorische kwaliteit van het bodemreliëf.
THEMA
Aardkundige waarden
HANDELING
Beleidvorming, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Data en informatie, Methode
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In het Gelderse Streekplan (2005) is aangegeven dat denken en handelen vanuit water en bodem voorwaardelijk is aan het bereiken van ruimtelijke kwaliteit. Deze pilot is erop gericht om deze wens meer handen en voeten gegeven voor wat betreft bodemreliëf. Ten behoeve van de realisering van de EHS, waardevolle landschappen en aardkundige kwaliteiten, is bodemreliëf al belangrijk bevonden. Momenteel blijkt dat het gebruik van kennis over bodemreliëf nog mondjesmaat is en bovendien ruimtelijk versnipperd (ene plaats wel, andere niet). Gemeenten en terreinbeheerders hebben vraag naar gegevens en kennis over bodemreliëf. Met het beschikbaar komen van de nieuwe AHN is een mogelijkheid ontstaan om deze leemte te vullen. Eén en ander is reeds methodisch-technisch goed verkend (Nationaal Landschap Veluwe, Natura 2000 Veluwe, archeologische kaarten, landschapsontwikkelingsplannen). Probleemstelling is: praktijk van werken is ruimtelijk verspreid, volgens verschillende methoden en willekeurig in tijd. Daarnaast is er dus behoefte bij gemeenten en terreinbeheerders aan meer gegevens en kennis(uitwisseling).
Het project wil daarom bereiken dat:
  • het gebruik van goede gegevens over de aardkundige en daarmee samenhangende cultuurhistorische kwaliteit van het bodemreliëf door gemeenten en grote terreinbeheerders wordt bevorderd;
  • er één methode voor interpretatie wordt gebruikt en er een solide basis van kaartbeelden en meta-informatie komt voor toekomstige projecten, goed toegankelijk voor gebruikers.

De activiteiten binnen de pilot hebben betrekking op het interpreteren en toegankelijk maken van de AHN-gegevens. Dit betekent niet alleen het beschikbaar maken van data en kaarten, maar ook het ‘vertellen van het verhaal’. Hoe gebruik je de gegenereerde gegevens/kaarten? De pilot onderscheidt 2 fasen: proef- en opschalingsfase. In de proeffase worden AHN-gegevens verwerkt en geïnterpreteerd, in het veld getoetst en getest bij de doelgroepen en wordt ‘het verhaal van de bodem’ geschreven. In de opschalingsfase is een provinciedekkend beeld van het bodemreliëf gemaakt. De AHN-kaart is inmiddels toegelicht aan diverse doelgroepen en is als ondergrondkaart opgenomen in de Atlas Gelderland.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG