Detailgegevens

PROJECTNAAM
Brede Bodematlas
CODE
ILG-13
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Gelderland
LOCATIE PROJECT
Provincie Gelderland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Vraaggestuurd ontsluiten via een digitale bodematlas van bodeminformatie.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
In het kader van het MJP2 2007-2013 Vitaal Platteland is een actieplan ondergrond opgesteld en vastgesteld door GS (i.p.v. een bodemvisie). In het actieplan is het uitvoeren van 4 pilots m.b.t. de ondergrond voorzien. Eén van de pilots heeft betrekking op een bodematlas. De provincie heeft verschillende atlassen, waaronder een bodematlas. Die werd vooral gebruikt door provinciale medewerkers, gemeentes en makelaars en bevatte vooral de kaarten met informatie over bodemverontreinigingslocaties. Met de pilot heeft de provincie meerdere bodemkaarten ontsloten en de doelgroep verbreden naar andere werkterreinen (RO, landbouw, natuur, milieu- en klimaatbeleid) en andere organisaties (gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen, adviesbureaus, projectontwikkelaars, waterbedrijven). De Bodematlas is in 2010 gerealiseerd en heeft model gestaan voor Atlas Gelderland waarin de kaartlagen uit de Bodematlas inmiddels zijn opgenomen.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG