Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemopbouw en grondwaterstanden Schokland en omgeving
CODE
ILG-15
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Flevoland
LOCATIE PROJECT
Provincie Flevoland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De pilot is bedoeld om informatie te genereren waarmee de bescherming van de archeologische waarden betrokken kan worden in het onderzoek en de besluitvorming over de toekomstige agrarische gebruikspotenties en daarmee samenhangend de kansen voor kavelruil voor het gebied, in het kader van het gebiedsproces (toekennen functies in het gebied, waarbij vooral landbouw en behoud archeologie een rol spelen):
  • Gebiedsdekkend inzicht in bodemopbouw en hydrologie;
  • Inzicht bodemgeschiktheid voor diverse functies en (landbouwkundig) gebruik, nu en over 20 jaar (effecten bodemdaling en klink).
THEMA
Archeologie, Bodemdaling, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Beleidvorming, Gebruik van ecosysteemdiensten, Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Strategie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Agrariërs, Flevolandschap, Gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie sloten in 2008 een convenant. Daarin is vastgelegd dat zij samen uitwerking geven aan de opgaven in het gebied: behoud van Unesco-monument Schokland, behoud van unieke archeologische sites, toekomstbestendige landbouw, bodemdaling tegengaan en natuurbeheer. Behoud van archeologie in combinatie met behoud landbouw lijkt onmogelijk. Begin 2010 is bestuurlijk vastgelegd dat gemeente Noordoostpolder siteholder is en trekker van het gebiedsproces.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG