Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer
CODE
ILG-17
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Holland
LOCATIE PROJECT
Provincie Noord-Holland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Toepassen lagenbenadering (RxM) in opstellen programma van eisen en masterplan door bodeminformatie te verzamelen en toe te passen in het proces. Nevendoel: opdoen ervaring met systematisch verzamelen, analyse van de informatie en beheren van bodeminformatie. Opstellen ‘handleiding’ ten aanzien van voornoemde, zodat werkwijze ook in andere gebiedsprojecten kan worden toegepast.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Informatie-uitwisselen, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Het project Westflank Haarlemmermeer is een integrale gebiedsontwikkeling waarin rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden samenwerken. Die 3-ledige opgave voor het gebied is: realiseren van 10.000 woningen, robuuste recreatiegebieden en een innovatief en duurzaam watersysteem. De pilot is gericht op het toepassen van de lagenbenadering (RxM) voor de planfasen waarin het programma van eisen en het masterplan worden opgesteld. De bedoeling is dat concreet voor dit project de bodeminformatie wordt verzameld en wordt toegepast (kansen en mogelijkheden vanuit de ondergrond). Daarnaast gaat het om het opdoen van ervaring met het systematisch verzamelen en beheren van bodeminformatie voor dergelijke projecten en analyse van de beschikbare bodeminformatie i.r.t. de vraagstelling (en het doen van verbetervoorstellen). Ander doel van de pilot is het maken van een ‘handleiding’ met praktische aanwijzingen voor het verzamelen, beheren en toepassen van bodeminformatie. Met dit laatste doel wordt bereikt dat specifiek projectervaring wordt ‘opgeschaald’ en generiek voor gebiedsontwikkelingsprojecten toepasbaar wordt.
De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • Verzamelen van bodeminformatie voor Westflank (PvE en MP);
  • Beschrijven en analyseren beschikbare data;
  • Beschrijven kansen en mogelijkheden vanuit de ondergrond;
  • Opstellen aanbevelingen verbeteringen data i.r.t. afwegingen en beslissingen die door de projectorganisatie Westflank moeten worden gemaakt;
  • Opstellen ‘handleiding’ voor verzamelen, beheren en toepassen van bodeminformatie;
  • Opstellen metadata, overdracht data naar provincie en ontsluiten data via BIELLS.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG