Detailgegevens

PROJECTNAAM
Landbouwstructuuronderzoek
CODE
ILG-18
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Holland
LOCATIE PROJECT
Provincie Noord-Holland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De pilot richt zich op het in meer detail verzamelen, ontsluiten en benutten van informatie en kennis over bodemeigenschappen die van invloed zijn op de geschiktheid van de bodem voor specifieke teelten in specifieke gebieden.
THEMA
Bodemvruchtbaarheid / bodemgebruik
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Het landbouwstructuuronderzoek (LSO) is een bouwsteen voor de Structuurvisie. In het LSO zijn alle voor de provincie relevante agrarische sectoren, de economische randvoorwaarden en overige randvoorwaarden beschreven. De specifieke bodemgeschiktheid is een succesfactor voor (grondgebonden) sectoren. In sommige gebieden is de combinatie van bodemgeschiktheid, landschap, ecologische potenties en economische perspectieven zodanig dat verbreding naar agrarisch natuurbeheer een optie is. In het LSO wordt bodeminformatie gebruikt, maar op globaal niveau. Het project 'bodeminformatie in landbouwstructuuronderzoek (LSO)' gaat verder. Om het LSO nader uit te kunnen werken en goed te onderbouwen is meer gedetailleerde informatie nodig. In de pilot worden 3 deelvragen onderzocht:
  1. Veenweidegebieden en melkveehouderij: welke gebieden bieden de beste mogelijkheden voor de melkveehouderij?
  2. Bollenteelt op de zandgronden: zijn er verschillen? Speciale aandacht voor kwel en verspreiding van bestrijdingsmiddelen;
  3. Wieringermeer en Haarlemmermeer: welke delen zijn het meest geschikt voor primaire landbouw?

De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • Inventarisatiefase: welke bodemkarakteristieken spelen een rol bij de bepaling van de bodemgeschiktheid voor de landbouwtypen, bepalen welke datasets relevant zijn en wie deze beheert;
  • Onderzoeksfase: kwaliteit en representativiteit van beschikbare gegevens, bepalen voor welke bodemkenmerken voldoende informatie beschikbaar is om een uitspraak te kunnen doen over de geschiktheid, vaststellen leemtes in informatie;
  • Integratie GIS en rapportage: integratie bodeminformatie in kaartbeelden die op basis van een combinatie van bodemkenmerken inzicht geven in de geschiktheid voor vormen van landbouw. De informatie en kaartbeelden die in de pilot worden gegenereerd worden gebruikt in het LSO om te komen tot een betere onderbouwing van de selectie van de meest geschikte gebieden voor bepaalde teelten.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG