Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen
CODE
FC1
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Apeldoorn, Waterschap Veluwe, Provincie Gelderland, Owens Corning en AFP Holland BV.
LOCATIE PROJECT
Ugchelen
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Saneren van verontreinigd grondwater. Lozen van koelwater op nieuw aangelegde Eendrachtspreng zorgt voor ecologisch beekherstel. Door minder volume afvalwater op zuiveringsinstallatie ontstaat hier een beter rendement.
THEMA
Bodemverontreiniging, Drink-proceswater, Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik, Verdroging
HANDELING
Aanpak spoedlocaties, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De lokale bedrijven AFP Holland bv (verpakkingsfolies) en Owens Corning bv (glasvezels) hebben een flinke behoefte aan koelwater/proceswater. AFP Holland gebruikt nu drie koeltorens in haar bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd is er in de buurt sprake van diverse historische bodemverontreinigingen en van plaatselijk te hoge grondwaterstanden. De verontreinigingen zijn lang geleden ontstaan door het gebruik van oplosmiddelen door onder andere chemische wasserijen.De hoge waterstanden ontstonden toen de papierfabriek van Gelder stopte met het oppompen van grondwater voor de productie. In het in 2005 vastgestelde integrale Waterplan Apeldoorn werden deze en andere uiteenlopende thema's met elkaar verbonden: niet alleen het waterbeheer en de waterbehoefte van de industrie, maar ook de gebiedsgerichte aanpak van de bodemsanering, het verbeteren van de ecologie en het herstel van cultuurhistorische elementen. Met daarbij nog de wens om te verduurzamen en de woningbouwopgave van de gemeente Apeldoorn als aanjagers vonden gemeente, waterschap en industrie elkaar. Er werd een succesvolle coalitie van koplopers, doeners en bestuurders gevormd. De gemeente pompt het verontreinigde grondwater op en levert het ongezuiverd aan het verpakkingsbedrijf. Het bedrijf gebruikt het als koelwater, zuivert het water in de bestaande koeltoren en voert het naar de beek. De onttrekking van het water zorgt ervoor dat de te hoge grondwaterstand in Ugchelen binnen de perken blijft. Tegelijkertijd wordt in de koeltoren van het bedrijf de verontreiniging van het grondwater in de ondergrond gesaneerd. Het bedrijf gebruikt dus nu koelwater dat uit de bodemsanering afkomstig is. Dit scheelt het in bedrijf houden van twee grote koeltorens. Het koelwater van de productie wordt niet langer volledig op het riool geloosd, maar in plaats daarvan op de opnieuw aangelegde Eendrachtspreng. Het zorgt daarmee voor ecologisch beekherstel terwijl het waterschap minder volume afvalwater op haar zuiveringsinstallatie ontvangt, waardoor deze een beter rendement krijgt.
PROJECTENWEBSITE
Project: Pilotproef duurzaam grondwaterbeheer
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Functiecombinaties