Detailgegevens

PROJECTNAAM
Veencheck
CODE
ILG-19
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Holland
LOCATIE PROJECT
Provincie Noord-Holland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de pilot is om te checken (aan de hand van recent uitgevoerd bodemonderzoek en in het kader van het project uit te voeren aanvullende boringen) in hoeverre de bodeminformatie over de veengebieden nog adequaat is voor uitvoerings- en beleidsprojecten. Het gaat dus niet om het opnieuw bodemkundig uitkarteren van de veenbodems.
THEMA
Bodemdaling
HANDELING
Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In Noord-Holland komen op uitgebreide schaal veenbodems en moerige bodems voor. Ten behoeve van het gebruik van deze bodems, onder meer voor landbouw, worden deze ontwaterd. Door het verlagen van de grondwaterstand oxideert het veen, het verdwijnt. Dit is een onomkeerbaar proces, waarbij niet alleen de veenbodems verdwijnen, maar ook het maaiveld blijft dalen. Er ontstaan problemen met doorlatendheid, waterbergend vermogen, structuur van de bodem, naast de waterhuishoudkundige ingrepen die blijvend nodig zijn om ofwel het gebruik van de bodem in stand te houden, ofwel het dalende maaiveld te beschermen tegen hoger liggen oppervlaktewater. In het kader van waterbeheer, klimaatbestendigheid en duurzaam gebruik van de bodem is derhalve aandacht nodig voor de veenbodems.De bodemkaart van de provincie is 20 tot 40 jaar oud. Karteringen van de veenbodems in andere veengebieden in Nederland hebben laten zien dat veel veenbodems al zijn verdwenen. Verwacht wordt dat de informatie over de Noordhollandse veenbodems ook is verouderd en derhalve niet meer adequaat. Bij projecten gericht op toekomstige inrichting en gebruik van de veenweidegebieden is informatie over de toestand van het veen belangrijk om tot een gedifferentieerde aanpak te komen, gerelateerd aan de gevoeligheid voor bodemdaling en veenoxidatie. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • Inventarisatie en analyse van recent verzamelde informatie (in diverse projecten);
  • Gestratificeerde steekproef om actualiteit te onderzoeken;
  • Verzamelen actuele informatie d.m.v. boringen;
  • GIS-verwerking tot geactualiseerde veenkaart;
  • Opname in provinciaal GIS en BIELLS.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG