Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodembiodiversiteit
CODE
ILG-22
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Brabant
LOCATIE PROJECT
Provincie Noord-Brabant
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Ervaring opdoen met bodembiodiversiteit en de wijze waarop dit kan worden gewaardeerd.
THEMA
Biodiversiteit, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De provincie heeft de webapplicatie Bodemwijzer gerealiseerd, een digitaal afwegingskader voor duurzaam bodembeheer. Met dit afwegingskader kunnen in het voortraject van ruimtelijke ontwikkelingen de effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen op de relevante thema’s worden meegenomen. In de Bodemwijzer zijn zowel de provinciale ambities/doelen voor de verschillende bodemthema’s uitgewerkt als kaarten met alle relevante bodemkenmerken (basiskaarten bodem) en kaarten met de vertaling van de provinciale bodemvisie per bodemthema (themakaarten) opgenomen. Als toelichting worden de bodemthema’s die relevant zijn in de provincie beschreven. Bodembiodiversiteit is 1 van de 21 bodemthema’s. Het gaat om het duurzaam gebruik van de bodem voor de landbouw, het tegengaan van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen vanuit (het perspectief van) duurzaam bodembeheer en inzicht krijgen in de variatie van bodembiodiversiteit van onze natuurlijke ecosystemen. Verwachte producten zijn: 1) Kaart actuele bodembiodiversiteit (op basis van voor Brabant verfijnde landelijke habitat-responsmodellen), 2) kwalitatieve uitwerking in circa 3 beoordelingsklassen, 3) Kaart potentiële bodembiodiversiteit bij duurzaam gebruik van de bodem, 4) Kaart waardering bodembiodiversiteit (onderscheiden naar bodemgebruik en bodemtype), 5) Rapportage (methode afleiding bodembiodiversiteit, toelichting waardering, aanbevelingen versterking van biodiversiteit in kwetsbare gebieden, toelichting wijze waarop de waardering van de biodiversiteit geïnterpreteerd wordt voor de eindgebruiker van de kaart). In de pilot worden vrijwel alle partijen die zich momenteel bezighouden met bodembiodiversiteit betrokken, zodat een groot draagvlak voor het eindresultaat wordt verwacht.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG