Detailgegevens

PROJECTNAAM
Aardkundige waarden (AKW)
CODE
ILG-23
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project is de AKW in Zeeland inzichtelijk te maken zodat ze worden herkend. Wat men hiermee wil bereiken is dat bij gebiedsinrichting meer rekening wordt gehouden met AKW. Het 2e doel, wat buiten deze pilot ligt, maar als onderdeel van de provinciale Bodemvisie kan worden beschouwd, is het integrale gebruik van bodeminformatie bij planvorming en gebiedsontwikkeling.
THEMA
Aardkundige waarden
HANDELING
Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Aardkundige waarden (AKW) zijn die elementen en processen die ons iets vertellen over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap. Sommige AKW zijn door processen die niet meer actief zijn gevormd (natuurlijk en antropogeen), anderen zijn onderhevig aan nog actieve processen. AKW zijn van oudsher van invloed geweest op hoe de mens het land heeft ingericht en gebruikt. AKW kunnen zichtbaar zijn in het landschap, anderen liggen dieper onder het oppervlak. AKW zijn onvervangbaar wanneer de processen niet meer actief zijn, en ze hebben grote wetenschappelijke en educatieve waarde. AKW dragen bij aan de identiteit van een gebied of landschap. Door tal van ingrepen in het landschap zijn ze verloren gegaan of worden ze bedreigd. In het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: -Inventarisatie AKW; -Workshop 1 met provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en andere belanghebbenden; -Aanvullend onderzoek, veldinspectie t.b.v. waardering AKW; -Workshop 2 met provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en andere belanghebbenden; -Rapportage en opstellen kaarten.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG