Detailgegevens

PROJECTNAAM
Niet-gesprongen explosieven (NGE)
CODE
ILG-24
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
In kaart brengen risicogebieden NGE t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen.
THEMA
Niet gesprongen explosieven
HANDELING
Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In Zeeland zijn op veel bekende én onbekende plaatsen niet gesprongen explosieven (NGE’s) aanwezig in de bodem, als relict uit WOII. Het stuiten op NGE’s bij de aanleg van bijvoorbeeld infrastructuur leidt tot het stilleggen van het werk. Dat alleen al leidt tot hogere kosten, naast het ruimten van de NGE’s. Het project wil daarom bereiken dat de risicogebieden (waar NGE’s voorkomen) in kaart worden gebracht en wat de risico’s zijn (diepten, maar ook verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden). Het eindresultaat is een provinciedekkende kaart met toelichtend rapport, waarop de aandachtsgebieden (risicogebieden, verwacht voorkomen van NGE’s) zijn weergegeven, indien mogelijk uitgesplitst naar verwachte trefkans. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende: -Werksessie met gemeenten en provincie; vierledig doel: kennis & gegevens inventariseren, aftasten wat de gewenste informatiebehoefte is en wensen voor (presentatie van) het eindresultaat, toetsen van de werkelijke behoefte aan informatie, communicatie (ook over Zeeuws Bodemvenster); -Inventarisatie gegevens (uitbesteed aan bureau); -Integratie van gegevens op 1 kaart, combinatie met andere kaartlagen, zoals bodemkaart en plankaarten is denkbaar (afhankelijk van informatiebehoefte); -Opstellen kaart en rapport; Ontsluiten via Zeeuws Bodemvenster en BIELLS, kaarten in WMS, metadata cf. ISO-19115; -Communicatie via factsheets, nieuwsbrieven, Zeeuws Platform Bodembeheer, Zeeuws Bodemvenster.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG