Detailgegevens

PROJECTNAAM
WKO
CODE
ILG-25
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van het project is om de toepassing van KWO te bevorderen en te stimuleren door KWO-kansen geautomatiseerd en laagdrempelig aan te bieden aan een breed publiek (eindgebruikers). Niet alleen wordt een WKO-kansenkaart opgesteld, maar wordt een quickscantool gemaakt die een inschatting maakt van de KWO-haalbaarheid bij een bepaalde bouwopgave op een bepaalde locatie.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies, Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
KWO is een duurzame energievoorziening waarin de ondergrond een centrale rol speelt. De toepassing van KWO groeit sterk in Nederland, maar de Zeeuwse markt blijft achter. Negatieve ervaringen met een aantal KWO-toepassingen in het verleden zijn hier mogelijk debet aan. In 2009 zijn in Zeeland 11 open systemen geregistreerd (tegen 900 in Nederland). De Zeeuwse ondergrond is echter wel geschikt voor de toepassing van KWO. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende: 1) Startbijeenkomst klankbordgroep (met daarin vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten (energie, economische zaken, ruimtelijke opgaven), aannemers, MKB, RWS, woningbouwcoöperaties, Senternovem); 2) Definitie informatiebehoefte door klankbordgroep. Informatiebehoefte bestaat uit kansenkaart met achtergrondinformatie in fact-sheets, quickscantool, website met afgeronde projecten, juridische info, kenmerken Zeeuwse bodem, symposium. Binnen de ILG-pilot vallen de kansenkaart/factsheets en quickscantool; 3) Selectie en verzameling gegevensbestanden m.b.t. bodemopbouw, grondwaterkaarten, chemische samenstelling/verontreiniging, technische oorzaken (a.g.v. specifieke kenmerken van de Zeeuwse bodem) die de oorzaak waren van het falen van een aantal KWO-toepassingen in het verleden, woningbouwopgave; 4) Integratie van gegevens. Verwerken van gegevens tot kansenkaarten. Opstellen quick-scan op basis van enkele vuistregels incl. marge terugverdientijd. De quickscantool is vooralsnog een Excel-sheet dat kan worden opgevraagd bij provincie en gemeenten en bedoeld is om te kunnen besluiten een haalbaarheidsonderzoek KWO wel of niet te starten; 5) Opstellen eindresultaat. KWO kansenkaart met legenda en toelichtende factsheets. Quickscantool in Excel, met gebruiksaanwijzing. Beknopte eindrapportage; 6) Landelijk beschikbaar stellen informatie en communicatie. Alle producten worden via Zeeuws Bodemvenster gepresenteerd. Kansenkaart, factsheets en quickscantool via BIELLS (wms, metadata).
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG