Detailgegevens

PROJECTNAAM
Kansen in de ondergrond
CODE
ILG-26
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Zeeland
LOCATIE PROJECT
Provincie Zeeland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doel van het project is tweeledig: -kansen voor bodemenergie inzichtelijk maken en de betrokken projectmedewerkers van provincie en gemeenten handvatten aan te reiken om energieopslag te stimuleren door WKO tijdig onder de aandacht te brengen van ontwikkelende partijen, zoals projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het gaat hierbij ook om andere (ondergrondse) belangen die een WKO-project kunnen frustreren; -bewustmaken van gemeentelijke beleidsmedewerkers dat het hebben van een ondergrondse functiekaart net zo vanzelfsprekend moet zijn als een bovengrondse functiekaart.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebruik van de ondergrond, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies, Gemeenten, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Zeeland heeft de pilot WKO kansenkaarten uitgevoerd, bedoeld om aan eindgebruikers de mogelijkheden voor WKO inzichtelijk te maken en in een vroeg stadium van planontwikkeling hier rekening mee te houden. Maar in de ondergrond spelen meer aspecten dan WKO. De kans op interferentie met andere ondergrondsclaims neemt bij planning van WKO toe, wanneer niet tijdig inzicht wordt verkregen in het ruimtebeslag van andere claims en andere WKO-systemen. In het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: -Fase 1: verzamelen en bundelen 3 informatiestromen geschiktheidskaarten bodem (voor bodemenergie), bovengrondse ontwikkelingen (RO: structuurvisie, bouwopgaven, herinirichtingen/revitalisatie, wateroverlast wegnemen), ondergrondse functies (bodem: grondwateronttrekkingen, grondwaterverontreiniging, ondergronds bouwen, zoetwaterbel etc.). Combinatie van de drie informatiestromen leidt tot een ‘synergiekaart’; -Fase 2: uitwerken van de kansen uit de synergiekaart met gemeenten. Gemeentelijk beleid en ambitie zijn van groot belang. Werkvorm is werkatelier. Doel is ondergrondse kansen te koppelen aan bovengrondse ontwikkelingen en mogelijk te verankeren in beleid en visie.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG