Detailgegevens

PROJECTNAAM
Mijnsteen
CODE
ILG-31
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Limburg
LOCATIE PROJECT
Provincie Limburg
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de pilot is: verzamelen en ontsluiten van de informatie over aard en omvang van de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging als gevolg van de aanwezigheid van mijnsteen. De gegevens worden in een GIS bijeengebracht. Tot slot heeft de pilot tot doel te inventariseren welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Bodemrisicobeoordeling
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Ten gevolge van de mijnbouw in Zuid-Limburg is als restmateriaal circa 150 miljoen ton mijnsteen en mijnslik in en op de bodem gebracht. Door oxidatie van het pyriet in de mijnsteen, dalende pH in het grondwater en uitloging kunnen verontreinigingen, zoals PAK, sulfaat, zware metalen en additionele stoffen (PCB’s, cyanide, minerale olie, aromaten) vrijkomen en in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Deze kunnen zich daarna verspreiden en hebben mogelijk ongewenste effecten op mens, dier en plant. Zowel de provincie, als waterschappen, gemeenten en andere organisaties, hebben zeer veel gegevens over de aanwezigheid van de mijnsteen en de verontreinigingsituatie in grond- en oppervlaktewater. Een goed overzicht ontbreekt evenals de samenhang in de gegevens. Verder is de informatie slecht toegankelijk en mogelijk op onderdelen onvolledig. Dit terwijl hieraan wel behoefte is om de effecten van de verontreinigingsituatie goed te kunnen beoordelen. De pilot wil daarom bereiken dat er een samenhangend beeld van de huidige aard en omvang van de verontreiniging wordt samengesteld. Daarnaast wil men indicatief kunnen weergeven hoe de verontreiniging zich zal ontwikkelen (ruimtelijk). De informatie die in de pilot zal worden verzameld betreft: ligging mijnsteengebieden, kwaliteit mijnsteen en onderliggende bodem, kwaliteit grond- en oppervlaktewater in relatie tot het voorkomen van mijnsteen, kennis ten aanzien van verspreidingsprocessen. Op basis van de informatie kan worden beoordeeld of sprake is van negatieve effecten. Maatregelen kunnen mogelijk in de sfeer van gebiedsgericht grondwaterbeheer worden geformuleerd. Daarnaast ziet men als toepassing van de resultaten het gebruik van de kaarten bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en het opstellen van een visie op de ondergrond.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG