Detailgegevens

PROJECTNAAM
Op weg naar gebiedsgericht grondwaterbeheer in vier dimensies
CODE
ILG-32
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Limburg
LOCATIE PROJECT
Provincie Limburg
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de pilot is om geografisch inzicht te geven in de ligging en eigenschappen van de grondwaterverontreinigingen om vervolgens een goede informatiebasis te leggen onder de uitvoering van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Het denken over bodeminformatie zal worden verlegd van puntinformatie naar ruimtelijke informatie (zoveel mogelijk 3D) en op termijn naar temporele informatie (4D). De scope van deze pilot beperkt zich tot het bouwen van de informatiebasis. Het projectresultaat moet één van de bouwstenen worden waarmee partijen een afweging kunnen maken of het instellen van gebiedsgericht grondwaterbeheer zinvol is. Daarnaast wordt het projectresulaat gebruikt bij het opstellen van de visie op de ondergrond.
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondwater
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Een van de speerpunten uit het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak spoedlocaties is het gebiedsgerichte grondwaterbeheer. In het kader hiervan is de ambitie concreet invulling te geven aan een gebiedsgericht benadering van grootschalige grondwaterverontreinigingen. Hiermee wordt beoogd een duurzame ruimtelijke inrichting mogelijk te maken terwijl de grondwaterverontreiniging aanwezig is en verstandig wordt beheerd. Binnen de uitvoering van het convenant worden studies uitgevoerd en handreikingen opgesteld. Een voorwaarde voor gebiedsgericht beheer is dat elk overheidsorgaan zijn ondergrondinformatie op dit punt op orde heeft. De provincie Limburg, als bevoegd gezag Wbb, heeft veel gegevens over aanwezige grondwaterverontreinigingen, maar veelal in een analoog archief. De digitale gegevens in Globis voorzien niet in de informatiebehoefte. Het is daarom nu niet mogelijk om ruimtelijke analyses te maken met gegevens over grondwaterverontreiniging, andere grondwateraspecten en ondergrondse gebruiksfuncties (waaronder WKO). Evenmin kunnen uitspraken worden gedaan over gebieden waar gebiedsgericht grondwaterbeheer een geschikt instrument zou kunnen zijn. Concreet zijn de resultaten GIS-kaarten en metadata van de bestanden.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG