Detailgegevens

PROJECTNAAM
Veenweidegebied Groene Hart
CODE
SKB-T-2
UITVOERENDE PARTIJEN
CLM Onderzoek en Advies, Louis Bolk Instituut, Alterra, Wageningen UR Livestock Research, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Interdepartementale programma Biodiversiteit en SKB. Verder doen aan het project mee melkveehoude
LOCATIE PROJECT
Groene Hart (Zuid-Holland)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden legt het verband tussen bodembiodiversiteit en de functies van de bodem ('ecosysteemdiensten'). Kan biodiversiteit, bijvoorbeeld het aantal wormen, een indicator zijn voor productie of capaciteit voor waterberging? Het project is uniek in zijn brede opzet en de focus op veenbodems. Het project richt zich naast de productiefunctie en natuurwaarden ook op bufferfuncties zoals waterbergend vermogen en het klimaat. Het project levert een concreet monitoringsinstrument op voor gebruikers van de bodem (boeren en natuurbeheerders) om bodemkwaliteit beter te kunnen beoordelen en sturen.
THEMA
Biodiversiteit, Bodemdaling, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Grondwaterbeheer, Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De veenbodem daalt door het gebruik. Daarmee wordt het voortbestaan van de veenweiden bedreigd. Het project “Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden” wil bijdragen aan het behoud van veenweiden door duurzaam bodemgebruik. Het Nederlandse veenweidegebied is een uniek cultuurhistorisch landschap, met tevens grote natuurwaarden. De veenweiden worden echter bedreigd door oprukkende verstedelijking en toenemende versnippering. Daarnaast staan natuur en landbouw onder druk door voortschrijdende bodemdaling en afbraak van het veen. De klimaatverandering zal dit proces versterken, en omgekeerd zal de veenbodem door CO2-uitstoot ook bijdragen aan klimaatverandering.
De provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland hebben de ambitie om de bodemdaling en daarmee het verlies aan organische stof in dit gebied substantieel te verminderen. Om dit te realiseren, zijn aanpassingen nodig in het beheer van oppervlaktewater, grondwater en bodem in het veenweide gebied.
De bodem staat centraal. Het oude waardevolle cultuurlandschap is ervan afhankelijk. De melkveehouderij werkt ermee. De natuur is erop gebaseerd. En deze doelen zijn weer afhankelijk van de bodemkwaliteit, en met name de ecosysteemdiensten die de bodem kan leveren.
Bodembiodiversiteit is een maat voor de bodemkwaliteit, naast chemische en fysische bodemeigenschappen. Daarnaast kan de biodiversiteit van de bodem naar verwachting ook een indicator zijn van duurzaam en klimaatbestendig bodemgebruik. Verandering van de biodiversiteit geeft een beeld van de effectiviteit van beheersmaatregelen die nuttige functies van de bodem stimuleren. Het gaat om:
• Duurzaam landbouwkundig gebruik;
• Goede natuurontwikkeling;
• (Grond)waterbeheer voor het voorkomen van een verdere oxidatie van het veen.
Dit project van DOO vergroot niet alleen de kennis van de bodembiodiversiteit en hoe deze samenhang met het gebruik en het beheer van de bodem, maar geeft ook inzicht in de mate waarin diverse sturingsmogelijkheden voor het behoud van de bodemfuncties en ecosysteemdiensten van het veenweidegebied effecten hebben op de bodembiodiversiteit. Met dit inzicht kan naar verwachting de biodiversiteit van de bodem mede een indicator worden voor een duurzaam en klimaatbestendig gebruik van de veenbodem voor landbouw en natuur.Het project verbindt ervaring en praktijkkennis van melkveehouders en natuurorganisaties in dit gebied met wetenschappelijke kennis. Dit betekent dat melkveehouders, natuurorganisaties en wetenschappers deelnemen aan één project en daarin direct kennis uitwisselen.
PROJECTENWEBSITE
Bodemveenweidenproject, SKB project 4
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender