Detailgegevens

PROJECTNAAM
Aardbei op weerbare bodem
CODE
SKB-T-3
UITVOERENDE PARTIJEN
LBI (penvoerder), Alterra, Triodos, ZLTO (mede namens deelnemende telers)
LOCATIE PROJECT
Noord-Brabrant en Limburg
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Door het project wordt kennis gegenereerd over de oorzaken voor het ontstaan van een goede bodemgezondheid op het bedrijf.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie, Gebruik van ecosysteemdiensten, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Leidraad/richtlijn
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Er wordt voortgebouwd op bestaande kennis op het gebied van bodemweerbaarheid die door het Louis Bolk Instituut is opgebouwd binnen LNV programma’s voor de biologische bedekte teelten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een perspectiefvolle toets naar bodemweerbaarheid tegen Phytophthora cactorum die mede door LBI ontwikkeld is binnen het project “Functionele Agro Biodiversiteit (FAB-II)”. Deelnemende bedrijven worden door middel van een biotoets beoordeeld op de bodemweerbaarheid tegen stengelbasisrot. Daarnaast wordt een analyse gemaakt op alle percelen van de belangrijkste soorten binnen het bodemleven en andere (abiotische) bodemfactoren, om te zien of er een relatie bestaat met de bodemgezondheid. De pilot heeft antwoorden opgeleverd op de volgende vragen: 1) Zijn er verschillen tussen bedrijven in bodemweerbaarheid tegen stengelbasisrot? Ja, de grond van 5 van de 11 bedrijven was duidelijk ziektewerender tegen stengelbasisrot. 2) Zijn er verbanden tussen de fysisch-chemische en/of biologische eigenschappen van de bodem en de mate van bodemweerbaarheid? De ziektewerendheid wordt positief beinvloed door het bodem organisch stof gehalte, het is daarom belangrijk om te zorgen dat dit voldoende hoog blijft. Sommige bodemvariabelen (EC, N-totaal en C:N) lieten een correlatie zien met de ziektewerendheid maar deze waren minder sterk dan voor bodem organische stof. 3) Zijn er verbanden tussen de teeltmaatregelen op het bedrijf en de bodemweerbaarheid? De chemische grondontsmetting leidde tot een lagere ziektewerendheid, Het verdient aanbeveling om geschikte groenbemesters te telen die een onderdrukkend effect hebben op een heersend pathogeen, bijvoorbeeld Tagetes.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/8
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender